សូមស្វាគមន៏ ការចូលមកដល់ គេហទំព័រ របស់ខ្ញុំ

Friday, November 3, 2017

Bitcoin Address

Bitcoin Address : 38Z8DU7c8j1AWR49wRhySX9q5czhBt1GiN  ( BTC Wallet )

Friday, July 21, 2017

មួយកន្លែង

<div style="text-align: center; position: fixed; z-index: 10000; right: 0px; bottom: 0px; border: 0px solid #fff; box-shadow: 0px 0px 0px 0px;">

Is me :D

</div>

Tuesday, December 6, 2016

Close power plus for smart axiataបញ្ឈប់គំរោង Power Plus របស់ Smart Axiata ហៅទៅលេខ *202#
Stop plan power plus Smart Axiata please dial *202#

Sunday, November 6, 2016

block facebook on Blowser

C:\Windows\System32\drivers\etc

file : hosts
---------------------------------------------------------
in file

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost
    127.0.0.1       www.facebook.com

block facebook on Blowser

Friday, August 19, 2016

Random word on vb

Dim Key As Integer
Key =Int(Rnd()* 10)
select Case Key
Case 0
textbox1.text = "1"
end select

Random

Dim rndnumber As Random 
Dim number As Integer 
rndnumber = New Random 
number = rndnumber.Next(1, 1001) 
TextBox1.Text = number.ToString

Saturday, August 13, 2016

random for lottery

As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Randomize()
        iLottery = Int(39 * Rnd())
        TextBox1.Text = iLottery
        If TextBox1.Text = "0" Then
            TextBox1.Text += 1
        End If